Najbardziej atrakcyjnym regionem województwa są Bieszczady; w powiatach: bieszczadzkim, krośnieńskim, leskim i sanockim zlokalizowana jest niemal połowa turystycznych obiektów noclegowych. W wymienionych powiatach, wśród działających 286 obiektów, było m.in. 25 hoteli, 20 ośrodków wczasowych, 10 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, 19 zakładów uzdrowiskowych oraz 8 kempingów i pól biwakowych.

W końcu lipca 2016 r. turystyczne obiekty noclegowe dysponowały 30,7 tys. miejsc, co stanowiło 4,1% ogółu miejsc noclegowych w Polsce. Ponad 80% miejsc (25,1 tys.) w turystycznych obiektach noclegowych było miejscami całorocznymi. Na 1 km2 powierzchni województwa przypadało 1,7 miejsc noclegowych (w Polsce – 2,4).

Z opracowanych danych wynika, że obiekty w województwie podkarpackim są średniej wielkości – przeciętnie dysponowały 53 miejscami (analogiczna średnia dla kraju wyniosła 71).

W 2016 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 1110,6 tys. osób, tj. o 13,2% więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej, bo 60,2% korzystających z bazy noclegowej zatrzymało się w hotelach. Dużą popularnością cieszyły się także inne obiekty hotelowe, które wybrało 6,5% korzystających. W ośrodkach wczasowych nocowało 5,4% ogółu korzystających, zakładach uzdrowiskowych – 5,3%, a w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych – 3,9%.

W przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa liczba korzystających z noclegów wyniosła 522. Dla Polski wskaźnik był wyższy i wyniósł 784. Na Podkarpaciu najwyższy odnotowano w powiecie leskim – 6665 i bieszczadzkim – 4 777, a najniższy w kolbuszowskim – 50.

Wśród osób przebywających w turystycznych obiektach noclegowych w 2016 r. 12,5% (138,6 tys. osób) stanowili turyści zagraniczni, podczas gdy w kraju analogiczny odsetek był niemal dwukrotnie wyższy (21,2%).

Najliczniejszą grupę turystów zagranicznych (34,3%) stanowili goście z Ukrainy – 47,5 tys. Spośród pozostałych, najwięcej gości przybyło z Niemiec – 24,9 tys., Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – 8,6 tys., Wielkiej Brytanii – 6,6 tys. oraz Izraela – 6,1 tys.

W 2016 r. w turystycznych obiektach noclegowych udzielono 3097,6 tys. noclegów, tj. o 9,7% więcej niż przed rokiem. W hotelach udzielono 1177,9 tys. noclegów, czyli o 13,9% więcej w porównaniu z 2015 r. Wśród pozostałych obiektów, największą liczbę udzielonych noclegów odnotowano w zakładach uzdrowiskowych – 27,1% ogółu noclegów oraz w ośrodkach wczasowych – 7,4% i ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych – 4,9%.

Liczba noclegów udzielonych turystom zagranicznym wyniosła 259,3 tys. i była o 18,3 % większa w odniesieniu do roku poprzedniego.

W 2016 r. turysta krajowy korzystał średnio z 2,9 noclegów, a turysta zagraniczny z 1,9 noclegów. Analogiczne wskaźniki dla kraju wyniosły: 2,7 noclegów w przypadku turystów krajowych oraz 2,4 noclegów dla turystów zagranicznych.

W 2016 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 33,2% i był o 1,6 p. proc. wyższy niż rok wcześniej. W kraju miejsca noclegowe wykorzystane były w 38,1%.

Największy stopień wykorzystania miejsc noclegowych zanotowano w zakładach uzdrowiskowych – 77%, schroniskach – 31% oraz hotelach – 33%.

Do dyspozycji gości zameldowanych w turystycznych obiektach noclegowych pozostawały różnego rodzaju placówki gastronomiczne. Według stanu w dniu 31 lipca w obiektach noclegowych czynnych było 211 restauracji, 119 barów i kawiarni, 60 stołówek oraz 16 punktów gastronomicznych.

Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie / gospodardkapodkarpacka.pl